امروز داشتم خاطرات گذشته رو مرور می‌کردم، برام سوال پیش اومد که من بیش‌تر کار می‌کنم یا بازی؟ با خودم همسفر شدم به گذشته، اواخر پاییز سال ۱۳۹۵، تازه داشتیم چاپ اول کتاب تست مامان را از چاپخونه تحویل می‌گرفتیم، اون موقع فکر می‌کردیم هر