درباره‌ی تیم دوازده

طراحی و پیادهسازی تمام محصولات و پروژههای گروه دوازده، در تیم دوازده بهصورت یکپارچه انجام میشود. اعضای تیم در صورت علاقهمندبودن میتوانند روی چند پروژه کار کنند. در تیم دوازده، محدودیت مکانی وجود ندارد. اکنون اعضای تیم دوازده در شهرهای تهران، تبریز، اراک، کرمان و استانبول ترکیه ساکناند. ما برای پذیرش اعضا در تیم، رزومه‌ی آنها را بررسی نکردهایم؛ فقط با آنها در کافهای نشستهایم، قهوهای خوردهایم و دربارۀ رؤیاهای مشترکمان صحبت کردهایم. داشتن رؤیاهای مشترک و روحیۀ یادگیری، از مهمترین شروط عضویت در تیم دوازده است. اکثر اعضای تیم بهصورت پارهوقت یا پروژهای در تیم حضور دارند؛ یعنی محدودیت زمانی هم برای خیلی از کارها وجود ندارد؛ مگر کارهایی که اعضا مسئولیت انجام آن را بر عهده میگیرند.

آخرین رویدادها

ارزش‌های

تیم

دوازده

۲- حل مسئله

ما هر روز با مشکلات متعددی روبهرو خواهیم شد؛ ولی چیزی که اهمیت بیشتری از خود مشکل برای ما دارد، حل مسئله است.

۴- خود آگاهی

ما در تیم به هم کمک میکنیم تا هرچه بیشتر خودمان را بشناسیم و هر روز بر بهبود خودمان تمرکز میکنیم و از هر فرصتی برای یادگیری و رشدمان استفاده میکنیم.

۶- قدردانی

ما برای انجام هر کاری، از همدیگر قدردانی میکنیم، برای حضور کنار هم و انجام کارهایی که بر زندگی آدمها تأثیرگذار است. قدردانی وظیفۀ عدهای خاص نیست و همۀ افراد بابت هر کاری از همدیگر قدردانی میکنند.

۸- ارتباطات

در تیم، هیچ رابطۀ بالا به پایین یا چپ به راست یا هر مدل سازمانی دیگری وجود ندارد. ما بهعنوان دوستانی کنار هم قرار گرفتهایم تا تأثیرات بزرگتری در جامعه بگذاریم. روابط ما کاملاً دوستانه است و هر کاری روی زمین مانده باشد و ما توانایی انجام آن را داشته باشیم، انجامش میدهیم.

۱۰- سوپرایز

ما در تیم تمام تلاشمان را به کار میبریم تا یکدیگر را سورپرایز کنیم. انتظارات ما از خودمان بهمراتب بیشتر از انتظارات تیم از ماست.

۱۲- منافع بلند مدت

منافع بلندمدت بر منافع کوتاهمدت ارجحیت دارند. همیشه بین پول و رضایت مشتری، دومی را انتخاب میکنیم. اعداد در کوتاهمدت فاقد ارزش برای ارزیابیاند.

۱- مثبت اندیشی

بدونشک در حال گذر از روزهای سختی هستیم. هر روز اخبار منفی زیادی ما را احاطه میکند؛ ولی ما ترجیح میدهیم با وجود تمامی این مشکلات، همچنان بخشهای مثبت زندگی را بیشتر ببینیم و بر آنها تمرکز کنیم.

۳- تفکر نقادانه

ما در تیم، همدیگر را بهراحتی نقد میکنیم و هیچ محدودیت و استثنائی وجود ندارد. عملکرد اعضای تیم را با اعداد بررسی نمیکنیم؛ بلکه دربارۀ عملکرد آنها قضاوت میکنیم.

۵- همدلی

ما کنار هم معنا پیدا میکنیم، به حرفهای همدیگر در تیم، چه در مسائل شخصی و چه کاری، ابتدا گوش میدهیم؛ سپس بیشتر گوش میدهیم و اگر لازم شد، بازهم گوش میدهیم و از هیچ تلاشی برای کمک به هم دریغ نمیکنیم.

۷- اشتباه می‌کنیم

ما در تیم این حق را داریم که اشتباه کنیم. بهنظر ما اگر اشتباهی وجود نداشته باشد، یادگیری هم اتفاق نخواهد افتاد.

۹- می‌خوانیم و می‌نویسیم

ما در تیم هر ماه حداقل یک کتاب می‌خوانیم. ما از فرآیند یادگیری خود و تجربیات‌مان طی کارکردن می‌نویسیم، این کار دو فایده‌ی مهم دارد، اول اینکه تجربیات خود را در اختیار سایر اعضای تیم قرار می‌دهیم، دوم اینکه نوشتن باعث خودآگاهی بیش‌تر در ما می‌شود.

۱۱- آدم‌های مهم زندگی

ما برای آدمهای مهم زندگیمان ارزش بسیار قائلیم. برای همین، توازن بین کار و خانواده برایمان اهمیت دارد. ما مراقب پنج نفری که بیشترین ارتباط را با ایشان داریم، هستیم؛ چراکه آنها شخصیت ما را در آینده خواهند ساخت.

آخرین مطالب اعضای تیم

اعضای تیم دوازده

منصوره طاهر

مدیرعامل

در سیزده، شصت‌و‌هفت

فاطمه فتاحی

مدیرعامل

در پینگونیو

ابوالفضل فتاحی

مدیرعامل

در گروه دوازده

آرین مقبلی

مدیر بخش دیزاین

در تیم دوازده

الیاس صنعتی

مدیرعامل

در فیکسل

آلما نصیری

مدیر ترجمه

در انتشارات پنگوئن آبی

به زودی صفحه‌ی تمام اعضای تیم در این قسمت قرار خواهد گرفت.